POWIADOMIENIE PRAWNE

1. WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA

Nota prawna, Polityka prywatności, Polityka plików cookies oraz Ogólne Warunki Umów regulują korzystanie z Serwisu dostępnego za pośrednictwem domeny www.katia.com i jej subdomen (dalej: „Serwis”), a także zamawianie produktów za pośrednictwem Serwisu. Samo wejście na Stronę powoduje, że danej osobie zostaje przyznany status Użytkownika Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem”), co oznacza pełną akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia Serwisu bez korzystania z niego.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Użytkownik oświadcza, że:

A. Przeczytali i zrozumieli treść Warunków.
B. Jeżeli chcą zakontraktować produkt i/lub usługę, mają ku temu wystarczające możliwości.
C. Akceptują wszystkie zobowiązania określone w niniejszym dokumencie.


2. WŁASNOŚĆ

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego nr 34/2002 z dnia 11 lipca, ogólne informacje dotyczące Serwisu są następujące:

Właściciel:
FIL KATIA, S.A. (zwana dalej nazwą handlową „KATIA.COM”).

Główna siedziba i siedziba:
Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona)

Numer identyfikacji podatkowej:
A61798955

E-mail:
info@katia.com

Numer telefonu:
938340201

Szczegóły rejestracyjne firmy:
Rejestr spółek w Barcelonie, tom 31 229, strona 116, arkusz B-184 621, wpis 1

Nazwa domeny, za pośrednictwem której uzyskuje się dostęp do tej Witryny, jest własnością KATIA.COM i w związku z tym jej używanie jest zabronione w odniesieniu do treści, produktów i/lub usług, które nie są własnością KATIA.COM, ponieważ może to powodować zamieszanie wśród użytkowników końcowych, a nawet narazić KATIA.COM na złą reputację.


3. OBIEKT

Celem niniejszej Noty Prawnej jest ustalenie Ogólnych Warunków regulujących dostęp, przeglądanie i korzystanie z ww. Serwisu przez wszystkich Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, powinien niezwłocznie opuścić Serwis KATIA.COM.

Wchodząc na Stronę Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki korzystania z Serwisu, w wersji opublikowanej w chwili dostępu.

KATIA.COM zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania w dowolnym momencie niniejszych Warunków Ogólnych oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkich elementów związanych z projektem i konfiguracją Strony internetowej, zarówno w wersji hiszpańskiej, jak i w dowolnym innym języku, jeśli ma to zastosowanie. Dlatego też KATIA.COM zaleca Użytkownikom uważne zapoznawanie się z niniejszymi warunkami przy każdym wejściu na Stronę.

KATIA.COM zastrzega sobie również prawo do oferowania określonych produktów lub usług wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie i którzy wyraźnie akceptują wszelkie szczególne warunki, które mogą mieć zastosowanie.

Ponadto KATIA.COM zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub przerwania działania produktów, usług i/lub treści Serwisu w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, a także konfiguracji Serwisu, jego funkcji, produktów, usług i treści, bez prawa Użytkownika do żądania jakiegokolwiek odszkodowania, z którego w niezbędnym zakresie Użytkownik niniejszym zrzeka się. W szczególności Serwis może nie działać okazjonalnie w celu konserwacji, naprawy, aktualizacji lub udoskonalenia bądź dostosowania Serwisu do zmian technicznych, operacyjnych i/lub prawnych. Po zakończeniu takiej działalności zakazy, ograniczenia i ograniczenia zawarte w niniejszej Notyfikacji prawnej i/lub w wszelkich mających zastosowanie Warunkach Szczególnych pozostają w mocy.


4. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Samo korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej udostępnianej przez dostawcę dostępu do Internetu, z którym Użytkownik współpracuje.


5. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz wszystkich jego treści i usług zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Użytkownik wyraża także zgodę na powstrzymanie się od wykorzystywania tych treści i usług do prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub przestępstw, które naruszają prawa osób trzecich i/lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na:

1. Powstrzymywać się od wprowadzania lub rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub pornograficznym, a także wypowiedzi wspierających terroryzm lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa człowieka.
2. Powstrzymać się od wprowadzania lub rozpowszechniania w Internecie programów do transmisji danych (wirusów i szkodliwego oprogramowania), które mogą uszkodzić systemy komputerowe dostawcy dostępu do Internetu, jego dostawców lub zewnętrznych użytkowników Internetu.
3. Powstrzymać się od rozpowszechniania, nadawania lub udostępniania osobom trzecim jakiegokolwiek rodzaju informacji, element lub treść naruszająca podstawowe prawa i wolności publiczne zapisane w konstytucji lub traktatach międzynarodowych.
4. Powstrzymaj się od rozpowszechniania, nadawania lub udostępniania osobom trzecim jakiegokolwiek rodzaju informacji, elementów lub treści stanowiących nielegalną lub nieuczciwą reklamę.
5. Powstrzymaj się od nadawania niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów reklamowych, wiadomości-śmieci, łańcuszków, piramid sprzedaży lub jakichkolwiek innych form nagabywania, z wyjątkiem obszarów (takich jak przestrzenie komercyjne) przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
6. Powstrzymywać się od wprowadzania lub rozpowszechniania jakichkolwiek fałszywych, niejednoznacznych lub niedokładnych informacji lub treści, które mogłyby wprowadzić w błąd odbiorców informacji.
7. Nie podszywać się pod innych Użytkowników poprzez wykorzystywanie ich danych rejestracyjnych w celu uzyskania dostępu do usług i/lub treści dostępnych w Serwisie.
8. Powstrzymywać się od rozpowszechniania, nadawania lub udostępniania osobom trzecim jakiegokolwiek rodzaju informacji, elementów lub treści, które naruszają prawa intelektualne lub przemysłowe, patenty, znaki towarowe lub prawa autorskie przysługujące właścicielom Serwisu lub osobom trzecim.
9. Powstrzymaj się od rozpowszechniania, nadawania lub udostępniania osobom trzecim jakiegokolwiek rodzaju informacji, elementów lub treści, które naruszają poufność komunikacji i/lub przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie KATIA.COM z wszelkich ewentualnych roszczeń, kar, grzywien lub sankcji, jakie może ponieść w wyniku niezastosowania się przez Użytkownika do któregokolwiek z powyższych przepisów. Ponadto KATIA.COM zastrzega sobie prawo do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania za poniesione szkody i straty.


6. REJESTRACJA, DOSTĘP I KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp i korzystanie z niektórych części tej Witryny wymaga wcześniejszej rejestracji jako Autoryzowany Użytkownik. W takich przypadkach Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje podawane przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są zgodne z prawdą, kompletne i dokładne.

KATIA.COM informuje Użytkownika, że wnioski rejestracyjne, które są fałszywe lub naruszają regulamin lub prawa osób trzecich, mogą zostać odrzucone, a ponadto mogą zostać odebrane Użytkownikowi status Autoryzowanego Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszych warunków prawnych lub złożonych powiadomień i żądań przez KATIA.COM w związku z postępowaniem naruszającym zasady i regulacje regulujące niniejszą Stronę.

We wszystkich przypadkach dostęp, przeglądanie i korzystanie z tej Strony internetowej, jak również dostęp Upoważnionego Użytkownika przy użyciu jego nazwy użytkownika/loginu i hasła lub za pośrednictwem jego konta odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który wyraża zgodę na przestrzeganie z wszelkimi dodatkowymi instrukcjami związanymi z Serwisem i jego zawartością sumiennie i wiernie.

Użytkownicy, którzy dobrowolnie zarejestrują się w Serwisie, ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w tajemnicy swojej nazwy Użytkownika i hasła do logowania, które mają charakter osobisty i niezbywalny, zapobiegając w ten sposób nieuprawnionemu dostępowi do Serwisu osobom trzecim. W związku z powyższym Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KATIA.COM w przypadku, gdy wie lub podejrzewa, że jego hasło zostało wykorzystane przez osobę trzecią, bądź też gdy zaistnieje sytuacja, w której może dojść do potencjalnego nadużycia jego hasła, w celu dokonania natychmiastowego anulowania hasła.


7. POWIĄZANE TREŚCI I USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ

W Serwisie mogą znajdować się urządzenia linkujące, katalogi, a nawet narzędzia wyszukiwania umożliwiające Użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych lub portali internetowych (zwanych dalej „Stronami Powiązanymi”). W takich przypadkach KATIA.COM ponosi odpowiedzialność za treści i usługi dostarczane na Stronach Powiązanych jedynie w takim zakresie, w jakim faktycznie jest świadoma wszelkich niezgodności z prawem na tych stronach i nie dezaktywuje linków do takich stron z należytą starannością. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Linkowana Strona zawiera nielegalne lub niewłaściwe treści, może powiadomić KATIA.COM, przy czym takie powiadomienie nie pociąga za sobą obowiązku usunięcia odpowiedniego linku przez KATIA.COM.

W żadnym wypadku istnienie Połączonych Stron nie oznacza sformalizowania porozumień pomiędzy KATIA.COM a właścicielami lub zarządcami tych Stron, ani nie należy rozumieć, że KATIA.COM rekomenduje lub promuje Powiązane Strony i/lub ich zawartość.

O ile wyraźnie nie określono inaczej w Serwisie, KATIA.COM nie jest świadoma treści i usług dostępnych na Powiązanych Stronach i jako taka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku niezgodności z prawem , jakość, niedostępność, błędy i daremność Połączonych Stron.


8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Cała zawartość tej Witryny, która obejmuje między innymi charakter i liczbę tekstów, fotografii, grafik, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, łączy i innych treści audiowizualnych lub dźwiękowych, a także projekt graficzny i źródło Witryny kody, to i własność intelektualną KATIA.COM lub stron trzecich, od których KATIA.COM uzyskała odpowiednią licencję na użytkowanie, a żadne z praw do korzystania z tych treści przewidzianych w obowiązujących przepisach dotyczących własności intelektualnej nie będzie uważane za przyznane Użytkownikowi .

Marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające publikowane w Serwisie stanowią własność KATIA.COM lub osób trzecich i żadne prawa do nich nie są traktowane jako przeniesione na Użytkownika.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do Treści. Nieupoważnione użycie lub wykorzystanie Treści będzie skutkować wszelkimi możliwymi zobowiązaniami prawnymi.

W szczególności zabronione jest wykorzystywanie marek, nazw handlowych lub znaków wyróżniających będących własnością KATIA.COM lub osób trzecich bez uprzedniej zgody właściciela.


9. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie akceptuje, że KATIA.COM nie udziela żadnego rodzaju wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w odniesieniu do wiarygodności, użyteczności lub dokładności informacji publikowanych i/lub dostarczanych na Stronie w odniesieniu do produktów i/lub usług KATIA.COM.
W szczególności KATIA.COM nie gwarantuje i nie przyjmuje odpowiedzialności za:
1. Brak dostępności lub niedostępności Serwisu lub ciągłości jego zawartości.

2. Istnienie przerw w działaniu Serwisu, błędów w dostępie do niego i nieprawidłowego jego funkcjonowania, a także problemów technicznych lub awarii mogących wystąpić podczas połączenia z Internetem.

3. Istnienie wirusów i innych szkodliwych elementów oprogramowania w Serwisie lub na serwerze, na którym jest on hostowany. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, jeśli ma to zastosowanie, dostępności odpowiednich środków do wykrywania i ochrony swojego sprzętu przed szkodliwym oprogramowaniem.

4. Podatność Serwisu i wdrożone w nim zabezpieczenia.

5. Istnienie błędów w treści.

6. Nieadekwatność Strony internetowej i informacji publikowanych i/lub dostarczanych w związku z produktami lub usługami posprzedażowymi KATIA.COM do określonego celu lub celu.

7. Decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w Serwisie oraz szkód i strat, jakie poniesie Użytkownik lub osoba trzecia w wyniku działań podjętych wyłącznie w oparciu o informacje uzyskane w Serwisie.

8. Wszelkie szkody powstałe w sprzęcie komputerowym Użytkownika lub osoby trzeciej w trakcie świadczenia usług Serwisu.

9. Wszelkie inne szkody, które mogą być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, w tym między innymi szkody bezpośrednie i pośrednie, straty lub szkody wynikające m.in. z utraty zysków, przerwy w działalności i utraty informacji.

W odniesieniu do komentarzy i opinii wyrażanych przez Użytkowników i/lub osoby trzecie w Serwisie, jeśli ma to zastosowanie, KATIA.COM zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, jeśli zostaną uznane za potencjalnie obraźliwe, niewłaściwe lub uwłaczające. Zastrzega sobie również prawo do blokowania i zapobiegania przyszłym komentarzom osób odpowiedzialnych za takie komentarze.


10. NIEWAŻNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie zawarte w niniejszej Powiadomieniu prawnym i/lub Polityce prywatności zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub nieważne, nieważność lub niewykonalność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na żadne inne postanowienia Powiadomienia prawnego i/lub Polityki prywatności oraz, jeśli mających zastosowanie, wszelkie Warunki Szczególne, które mogły zostać określone.

W przypadku, gdy KATIA.COM nie skorzysta z żadnego prawa lub nie podejmie działań określonych w Notyfikacji prawnej i/lub Polityce prywatności, nie oznacza to, że zrzeczenie się danego prawa lub działania zostało zrzeczone, chyba że takie zrzeczenie się zostało potwierdzone i uzgodnione w napisane przez KATIA.COM.


11. PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory lub konflikty dotyczące warunków składających się na niniejszą Notyfikację prawną i Politykę prywatności, a także wszelkie kwestie związane z tą Witryną podlegają prawu hiszpańskiemu, któremu strony niniejszym wyraźnie się poddają, przed sądami i trybunałami Barcelona jest właściwym organem do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z jego użytkowaniem.


12. WERSJA

Niniejsza Nota prawna i Polityka prywatności została opublikowana 31 maja 2018 r.

Zapisz się do naszego Newslettera