PRIVACYBELEID


1. OPNAME VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE BESTANDEN VAN FIL KATIA

In overeenstemming met de geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna genoemd 'PD') worden alle personen die de website bezoeken en navigeren op deze site (in het vervolg 'de Gebruikers'), toegankelijk via de domeinnaam www.katia.com en zijn subdomeinen (in het vervolg 'de Website'), ervan op de hoogte gesteld dat alle persoonlijke gegevens die via deze Website worden verzameld, met inbegrip van de gegevens die door de Gebruiker zelf verstrekt of die via cookies verkregen worden, opgenomen en verwerkt worden in bestanden eigendom van FIL KATIA (in het vervolg 'KATIA.COM') voor de volgende doeleinden: de gevraagde dienstverlening en verkoop van producten mogelijk maken, de Website beheren en onderhouden, gestelde vragen of verzoeken behandelen alsook, mocht dit het geval zijn, de Gebruikers, zelfs met elektronische middelen, op de hoogte houden van nieuwigheden en diensten en/of producten van KATIA.COM.

Indien de Gebruiker dit soort commerciële berichten niet wenst te ontvangen, zal hij dit kenbaar maken door het daartoe bestemde vakje op de Website aan te vinken of door een e-mail te sturen aan info@katia.com.

Voor een optimale verlening van de diensten die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld, dienen alle via de Website opgevraagde gegevens te worden ingevoerd. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan KATIA.COM niet garanderen dat de informatie en de voorziene diensten kunnen worden verstrekt, correct kunnen worden verleend of op de behoeften van de Gebruiker zijn afgestemd.

Er wordt aan de Gebruikers meegedeeld dat hun gegevens zonder hun toestemming niet aan derden worden bekend gemaakt, behalve in het geval van wettige verplichting of mocht het strikt noodzakelijk zijn om de ingehuurde diensten te kunnen verlenen of om de aangekochte producten te kunnen leveren (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, banken en financiële instellingen belast met het innen van de aangekochte diensten of producten, externe medewerkers zoals advocaten, procesvertegenwoordigers en /of fiscalisten en consulting kantoren). De Gebruiker geeft echter wel toestemming tot het doorsturen of meedelen van zijn gegevens die opgenomen zijn in de gegevensbestanden van de met KATIA.COM verbonden vennootschappen zodat deze de persoonsgegevens kunnen gebruiken voor hetzelfde doeleinde als hierboven is vermeld.

We delen de gebruikers mee dat hun gegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die ons bedienen zoals de dienstverlening door Google Inc. met servers in de Verenigde Staten, wat een internationale overdracht van gegevens veronderstelt, maar voldoet aan de nodige eisen, zodat de in de Europese Unie van kracht zijnde normen in verband met bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd, wat kan worden nagekeken via deze link: https://www.privacyshield.gov/list; en de diensten verleend door CPC Servicios informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L, , waarvan het privacybeleid kan geraadpleegd worden op deze website: https://mailrelay.com/es/politica-de-privacidad..


2. UITOEFENEN VAN RECHTEN

De Gebruiker kan van zijn recht op inzage, correctie of schrapping, verwijdering, transparantie, beperking en verzet, almede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, gebruik maken door schriftelijk een verzoek te richten aan FIL KATIA, S.A., Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona) of een verzoek in te dienen per e-mail aan info@katia.com of via om het even welk ander middel waardoor het verzenden en de ontvangst ervan kunnen worden vastgesteld.

De Gebruiker wordt er ook van op de hoogte gesteld dat in geval hij niet akkoord gaat met de behandeling van zijn persoonsgegevens, hij een klacht kan indienen bij de Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse Agentschap voor persoonsgegevens) zijnde de controlerende autoriteit, gevestigd in Calle Jorge Juan, nr. 6 – 28001 Madrid.

KATIA.COM voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en aan alle andere van kracht zijnde normen en zorgt voor de garantie van een correct gebruik en behandeling van de persoonsgegevens van de Gebruiker, waarvoor hij alle mogelijke technische middelen ter beschikking stelt om verlies, misbruik, vervorming, toegang zonder toestemming en diefstal te verhinderen van de door de Gebruiker aan KATIA.COM geleverde gegevens, ongeacht het feit dat de veiligheidsmaatregelen in Internet niet onaanvechtbaar zijn. KATIA.COM heeft binnen het bedrijf een eigen Veiligheidsreglement waarvan de inhoud verplicht strikt moet worden nageleefd door alle huidige en toekomstige werknemers.

Meld je aan voor de nieuwsbrief