JURIDISCHE INFORMATIE

1.VOORAFGAANDE INFORMATIE

De toegang en het gebruik van de website, toegankelijk via de domeinnaam www.katia.com en zijn subdomeinen (hierna 'de Website') en de aankoop van producten via de site zijn onderworpen aan de juridische informatie, het privacybeleid, cookies, waarnaast ook de Algemene contractvoorwaarden. Wie de website bezoekt, krijgt automatisch de hoedanigheid van Gebruiker van de Website (hierna ‘de Gebruiker’) en dit houdt in dat alle bepalingen, hierbij inbegrepen deze Algemene Voorwaarden, worden aanvaard. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dan moet hij de Website onmiddellijk verlaten zonder deze te gebruiken.

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Gebruiker dat hij/zij:

a. wat hierin vermeld wordt, gelezen, verstaan en begrepen heeft.
b. indien hij/zij een product en/of een dienst wil aanschaffen, hij/zij over de benodigde bevoegdheid beschikt om dat te doen.
c. alle verplichtingen op zich neemt die hierin vervat zijn.


2. EIGENDOM

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel wordt hieronder de algemene informatie van de Website vermeld:

Eigenaar:
FIL KATIA, S.A. (hierna met de handelsnaam 'KATIA.COM' genoemd).

Zetel en vestiging:
Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona)

BTW-nummer:
A61798955

E-mail:
info@katia.com

Telefoon:
93 8340201

Registratiegegevens:
Ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, deel 31.229, folio 116, blad B-184.621, inschrijving 1

De domeinnaam via welke er toegang wordt verkregen tot deze Website is eigendom van KATIA.COM en bijgevolg is het verboden deze naam te gebruiken in verband met inhoud, producten en of diensten die geen eigendom zijn van KATIA.COM, aangezien dit aanleiding kan geven tot verwarring onder de eindgebruikers of zelfs tot het diskrediet van KATIA.COM


3. DOEL

Deze juridische informatie heeft tot doel de Algemene Voorwaarden vast te leggen waardoor de toegang, navigatie en het gebruik van voornoemde Website door alle gebruikers, worden bepaald. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet hij de website van KATIA.COM onmiddellijk verlaten.

Door het feit dat de Gebruiker deze Website bezoekt, wordt verondersteld dat hij de aanwijzingen en gebruiksvoorwaarden ervan volledig kent en aanvaardt, in de versie die gepubliceerd is op het ogenblik dat hij de website bezoekt.

KATIA.COM behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden en in het algemeen de onderdelen van de design en de configuratie van de Website te wijzigen of te actualiseren, zowel in de Spaanse versie als in andere talen, mochten die er zijn. Daarom raadt KATIA.COM de gebruikers aan om deze voorwaarden aandachtig te lezen telkens wanneer ze de Website bezoeken.

KATIA.COM behoudt zich ook de mogelijkheid voor om bepaalde producten en diensten exclusief aan te bieden aan Gebruikers die geregistreerd zijn via de Website en die de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden.

KATIA.COM behoudt zich ook de mogelijkheid voor om op elk ogenblik en zonder nodige voorafgaande waarschuwing de toegang tot de producten, diensten en/of inhoud van de Website evenals de configuratie op zich van de Website te beëindigen, te schorsen of te onderbreken, wat ook van toepassing is op de dienstverlening, producten, diensten en inhoud, zonder dat de Gebruiker hiervoor enige schadevergoeding kan claimen of eisen, waarvan hij, indien dit het geval is, zal afzien. De Website kan in het bijzonder stoppen met functioneren wegens onderhoudswerkzaamheden, reparatie, actualisering, verbetering en /of aanpassingen aan technische, operatieve en/of wettelijke wijzigingen. Na deze beëindiging, zullen de verboden, beperkingen en limiteringen uit deze Juridische informatie en/of in alle mogelijke bijzondere omstandigheden, van toepassing blijven.


4. TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de Website is gratis behalve voor wat betreft de kosten voor de internetverbinding die door de toegangsprovider wordt geleverd en die de Gebruiker bij deze heeft gecontracteerd.


5. GEBRUIKSREGELS VAN DE WEBSITE

De Gebruiker verplicht zich ertoe de Website en de complete inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, goede zeden, openbare orde en deze Algemene Voorwaarden en hij mag de site niet gebruiken voor onwettige of strafbare activiteiten die de rechten van derden kunnen schaden en/of in strijd zijn met de regels van het rechtsstelsel dat van toepassing is.

De Gebruiker verplicht zich ertoe:

I.- Geen inhoud of publiciteit die racistisch of pornografisch materiaal bevat, of die aanzet tot terrorisme of in strijd is met de mensenrechten in te voeren of te verspreiden.
II.- Geen gegevensprogramma's (virussen en malware) op het netwerk te verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de computersystemen van de toegangsprovider, zijn leveranciers of derden die het internet gebruiken.
III.- Geen informatie, inhoud of elementen te verspreiden, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen die in strijd zijn met grondrechten en burgerlijke vrijheden die in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegd zijn.
IV.- Geen informatie, inhoud of elementen te verspreiden, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen die onrechtmatige of oneerlijke reclame vormen.
V.- Geen ongevraagde en ongeoorloofde reclame, reclamemateriaal, spam, kettingbrieven, 'piramidesystemen' of iedere andere vorm van oproepen openbaar te maken behalve in gebieden die exclusief bestemd zijn voor dit doel, zoals commerciële ruimten.
VI.- Geen onjuiste, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie en inhoud te verspreiden op een manier die misleidend is voor degenen die deze informatie ontvangen.
VII.- Zich niet voor andere Gebruikers uit te geven door hun inloggegevens of wachtwoorden bij de verschillende diensten en/of inhoud van de Website te gebruiken.
VIII.- Geen informatie, inhoud of elementen te verspreiden, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, merken of auteursrechten van de eigenaars van de Website of van derden.
IX.- Geen informatie, inhoud of elementen te verspreiden, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen die een schending inhouden van de geheimhouding van berichten en van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

De Gebruiker verplicht zich ertoe KATIA.COM te vrijwaren van eventuele vorderingen, boetes, straffen of sancties die haar mogelijk worden opgelegd als gevolg van het niet naleven van een van de hierboven genoemde gebruiksregels door de Gebruiker. KATIA.COM behoudt zich bovendien het recht voor de overeenkomstige schadevergoeding te vorderen.


6. REGISTRATIE, TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET PORTAAL

De toegang en het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website vereisen voorafgaande registratie als gemachtigde gebruiker. In deze gevallen verklaart de Gebruiker dat alle gegeven informatie tijdens het gebruik van de Website waar, volledig en nauwkeurig is.

KATIA.COM waarschuwt de Gebruiker dat frauduleuze aanvragen tot registratie of deze waardoor de normen of rechten van derden worden geschonden, kunnen worden geweigerd en dat zij kunnen worden geschrapt uit de lijst van gemachtigde gebruikers indien ze onderhavige wettelijke voorwaarden of waarschuwingen en eisen van KATIA.COM betreffende gedragingen waardoor het beleid en de normen waardoor deze Website wordt georganiseerd, zouden schenden.

In elk geval, de toegang, navigatie en het gebruik van de Website en elke toegang van de gemachtigde gebruiker onder zijn gebruikersnaam en met zijn paswoord of vanaf zijn rekening, gebeurt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid en daarom verplicht hij er zich toe om op een ijverige en getrouwe manier elke bijkomende instructie aangaande het gebruik van de Website en de inhoud ervan in acht te nemen.

De Gebruiker die zich vrijwillig registreert op de Website is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling en bewaring van zijn paswoord en wachtwoord. Deze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, waardoor de toegang van niet gemachtigde derden tot de Website wordt verhinderd. Op grond van voorgaande uiteenzetting is de Gebruiker verplicht om aan KATIA.COM onmiddellijk mee te delen mocht hij weten of vermoeden dat zijn paswoord is gebruikt door derden of mocht er iets zijn gebeurd waardoor er onpassend gebruik zou kunnen zijn gemaakt van zijn paswoord, zodat het onmiddellijk kan worden geannuleerd.


7. INHOUD EN DIENSTEN GEKOPPELD VIA DE WEBSITE

De Website kan technische koppelingsvoorzieningen, directories en zelfs zoektools bevatten die de Gebruiker de mogelijkheid bieden toegang tot andere webpagina's en portalen (hierna genoemd 'Gekoppelde websites') te krijgen. In deze gevallen zal KATIA.COM uitsluitend aansprakelijk zijn voor de op de Gekoppelde websites aangeboden inhoud en diensten voor zover zij daadwerkelijk kennis van hun onwettig karakter heeft en de koppeling naar deze sites niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. Wanneer de Gebruiker van mening is dat er een Gekoppelde website met ongepaste of illegale inhoud is, kan hij/zij dit aan KATIA.COM melden zonder dat deze melding KATIA.COM ertoe verplicht de betreffende koppeling te verwijderen.

In geen geval betekent de aanwezigheid van Gekoppelde Websites dat er sprake is van overeenkomsten tussen KATIA.COM en de verantwoordelijken of eigenaars van deze websites noch veronderstelt het dat KATIA.COM de Gekoppelde Websites en/of de inhoud hiervan aanbeveelt of promoot.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Website is KATIA.COM niet op de hoogte van de inhoud en diensten van de Gekoppelde websites en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan de Gebruiker of derden als gevolg van het onrechtmatige karakter, kwaliteit, verouderde informatie, niet-beschikbaarheid, fouten of onbruikbaarheid hiervan.


8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle elementen van de Website, waaronder zonder enige beperking en zonder dat volgende opsomming een numerus clausus veronderstelt, teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en overige audiovisuele en akoestische inhoud alsook het grafisch ontwerp en de broncodes, zijn de intellectuele eigendom van KATIA.COM of derden, zonder dat er sprake is van overdracht aan de Gebruiker van de exploitatierechten erkend door de huidige wetgeving in zake intellectuele eigendom.

De merken, handelsnamen of onderscheidingstekens die op de Website gepubliceerd zijn, zijn eigendom van KATIA.COM of van derden van wie KATIA.COM de nodige gebruikerslicentie heeft, zonder dat er sprake is van overdracht aan de Gebruiker van de in de van kracht zijnde normen erkende exploitatierechten in zake intellectuele eigendom ervan.

De merken, handelsnamen of onderscheidende reclametekens op de Website zijn eigendom van KATIA.COM of van derden, zonder dat kan begrepen worden dat enig recht hierop aan de Gebruiker zou overgedragen zijn.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud blijven voorbehouden. Het ongemachtigde gebruik, exploitatie van de inhoud leidt tot de overeenkomstige wettelijke verantwoordelijkheid.

Het is in het bijzonder verboden van merken, handelsnamen of onderscheidende reclametekens, eigendom van KATIA.COM of van derden, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.


9. UITSLUITING VAN GARANTIE

De Gebruiker weet en aanvaardt uitdrukkelijk dat KATIA.COM geen enkele uitdrukkelijke noch impliciete garantie verleent betreffende betrouwbaarheid, nut of juistheid van de gepubliceerde en/of verstrekte informatie op de Website in verband met de producten en /of de diensten van KATIA.COM
In het bijzonder biedt KATIA.COM geen garantie en is het niet verantwoordelijk voor:

1. Gebrek aan beschikbaarheid of toegang tot de Website of de continuïteit van de inhoud van de Website.

2. Onderbreking, fouten in de toegang tot de Website of een slechte werking ervan, of technische problemen of fouten tijdens de Internetverbinding.

3. Virussen of andere schadelijke informatica elementen op de Website of bij de server. Het is de taak van de Gebruiker om te zorgen voor passende middelen voor het ontdekken of schoonmaken van schadelijke informatica programma’s.

4. De onschendbaarheid van de Website en van de getroffen veiligheidsmaatregelen.

5. Fouten in de inhoud van de Website.

6. De doeltreffendheid om een bepaald doel te bereiken via de Website en van de gepubliceerde of verstrekte informatie in verband met de producten of klantendienst van KATIA.COM

7. De genomen beslissingen op grond van de op de Website verstrekte informatie, noch schade geleden door de Gebruiker of door derden op grond van handelingen met als enige grondslag de op de site verworven informatie.

8. De schade veroorzaakt aan informatica installaties van de gebruikers of van derden tijdens de dienstverlening via de Website.

9. Elke andere schade die kan worden veroorzaakt door een verkeerde werking van de Website, hierbij inbegrepen rechtstreekse schade, onrechtstreeks verlies of nadeel als gevolg van minder winst, van de onderbreking van de zaken of verlies van informatie, onder andere.

Mogelijke commentaar of meningen van Gebruikers en/of van derden op de Website. KATIA.COM behoudt zich het recht voor om commentaren te wissen die beledigend, ongepast of denigrerend zouden zijn. Zij heeft eveneens het recht om door de auteurs van deze commentaren geleverde toekomstige commentaar te blokkeren en te verhinderen.


10. NIETIGHEID

In het geval dat een bepaling van deze juridische informatie en /of van het Privacybeleid geheel of deels nietig zou worden geacht dan zal de nietigheid of ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de andere bepalingen uit de Juridische informatie en/of het Privacybeleid, noch op de mogelijk vastgelegde bijzondere voorwaarden.

In het geval dat KATIA.COM een in deze Juridische informatie en /of Privacybeleid erkend recht niet zou uitoefenen, betekent dit niet dat zij ervan afziet, behalve in geval van schriftelijke erkenning en akkoord van haar kant.


11. WETGEVING EN RECHTSPRAAK

De toe te passen wet in geval van onenigheid of conflict betreffende de interpretatie van de inhoud van deze Juridische Informatie en van het Privacybeleid, of welke aangelegenheid ook in verband met de diensten van deze Website, is de Spaanse wet en beide partijen onderwerpen zich hieraan uitdrukkelijk. De Rechtbank van Barcelona zal bevoegd zijn om te beschikken over alle mogelijke conflicten, die het gevolg zijn van of in verband met het gebruik van deze Website.


12. VERSIE

Deze Juridische informatie en Privacybeleid dateren van 31 mei 2018.

Meld je aan voor de nieuwsbrief