.en.es.de.fr.it.nl   UNITED STATES
Share

Steel Crochet Hooks 12 cm from Katia
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 0,60- Ø 0.60 USA 15
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 0,75- Ø ¾ USA 10
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 1- Ø 1 USA 9
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 1 ¼- Ø 1 USA 8
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 1 ½- Ø 1 ½ USA A
Steel Crochet Hook 12 cm Nr. 1 ¾- Ø 1 ¾ USA B
<<<